Tirsdag 16. januar 2018 skal visjon for den nye kommunen behandles i Fellesnemnda og i felles kommunestyremøte mellom Ski og Oppegård. Arbeidet med visjon er en del av samfunnsdelen i kommuneplanarbeidet. Det har vært et mål å jobbe frem visjon for den nye kommunen tidlig i prosjektet, slik at visjonen kan være førende for det videre arbeidet. Å lage visjon for Nordre Follo er definert som en politisk oppgave i prosjektplan for Nordre Follo med involvering av innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og ansatte.

Skulle se for seg Nordre Follo i 2050

Ansattrepresentanter og folkevalgte har hatt hvert sitt arbeidsverksted, hvor de jobbet med innspill til visjon. Ved bruk av bilder og verdiord, samtaler og diskusjon jobbet hver gruppe seg frem til en visjon. Gruppene fikk i oppdrag å se for seg Nordre Follo kommune i 2050 og plukke ut bilder og verdiord de mente ville kjennetegne den nye kommunen. Hver gruppe presenterte sine innspill for de andre.

Tegning 3.jpgVisjon i tegneserie

Blant visjonsforslagene fra ansatte og folkevalgte ble det valgt ni visjoner som skulle testes på barn- og unge, representanter fra næringsliv og innbyggere gjennom Gjestebud, en metode for medvirkning hvor man inviterer venner og kjente hjem for å diskutere et gitt tema. Det ble gjennomført rundt 20 Gjestebud i hver kommune.  Deltakerne fikk i oppgave å bruke visjonsforslagene i en tegneserie for å illustrere hva de mente om visjonene og hva de la i de ulike forslagene. De kunne også komme med nye forslag til visjon.

Innspill på IMG_3386.jpg

lnstagram og e-post

Innbyggere er invitert til å poste bilder på Instagram med emneknagg #visjonnordrefollo og #nordrefollokommune som viser noe fra Ski og Oppegård som bør fremelskes og tas med i visjonsarbeidet for ny kommune. Det har også vært oppfordret til å sende innspill på e-post.

Fellesskap, fremtid og miljø

Mange i testgruppene likte «Nordre Follo – der du betyr noe». Samtidig var fellesskapsbudskapet det viktigste for de fleste. Å bli sett og føle at visjonen snakket til dem direkte, det inkluderende og at alle må bidra for å skape resultater ble trukket frem som viktig. Både politikere, ansatte og innbyggere er i sine innspill opptatt av felleskap, fremtid og miljø, enten hver for seg eller i kombinasjon.

Alle visjonsforslagene som er kommet inn kan deles inn i tre grupper: 

Fellesskap

• Nordre Follo – godt for deg
• Nordre Follo – der du betyr noe
• Vi skaper gode liv/Gode liv/Vi skaper gode liv for alle/Sammen for et godt liv
• Best sammen
• Sammen bygger vi en nær og levende kunnskapskommune
• Sammen bygger vi Nordre Follo
• I Nordre Follo vil vi vokse sammen
• Alene bra, men felles best, det er mye bedre
• Med trygghet og samhold skaper vi
• Der alle vil bo
• Tilhørighet gjennom mangfold og mestring
• KJEMPEBRA!
• Ta vare på alle og la alle bli hørt
• Et rettferdig og trygt sted for alle
• Nordre Follo – trygt og nært
• Folkefest for folk flest
• Vi tar vare på store og små

 Fremtid

• Like muligheter for alle
• Flere muligheter
• Sammen om en mangfoldig og innovativ fremtid
• Hånd i hånd for framtiden
• Vi skaper framtiden sammen/Vi skaper framtiden/(Den gode) fremtiden skaper vi her.
• En fremtid å elske
• Nær, skapende og ansvarlig
• Nær og skapende
• Nyskapende og modig/Et nyskapende og modig Nordre Follo
• Nær og modig
• Lev i nuet med framtida i huet/Ta vare på nuet med fremtiden i huet
• Vi tar kloke valg

 Miljø

• På lag med naturen
• Nordre Follo – engasjert, digital og miljøfokusert
• En aktiv befolkning med samspill – med en bærekraftig utvikling
• Nordre Follo, grønn, nær og nyskapende
• Grønn teknologi i sunn harmoni
• Bærekraftig utvikling for et tryggere samfunn
• Modig, nær og bærekraftig
• Nordre Follo- naturligvis. Et sted å elske.
• Miljø og mennesker – aktivt sted for alle – noe for folk flest
• Innovativ og bærekraftig dialog med engasjerte innbyggere

Hva er en visjon?

Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde. Et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. Det skal være mulig å oppnå en visjon, men det skal ikke være lett. Å skape en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker. En god visjon kan bidra til å gi fremtidsretning og noe å styre etter. Den skal være motiverende og overbevisende.

Visjonen til Oppegård kommune er i dag «Et sted å elske», mens visjonen til Ski er «På sporet til fremtiden».

Sluttrapport Nordre Follo visjonsprosess.