Nordre Follo har som mål å være den beste oppvekstkommunen i Norge. For å nå dette målet må hjem, foreningsliv, barnehage og skole samarbeide for å bidra til trygge og aktive barn og unge.

Oppvekstmiljø

Fellesnemnda har derfor bestemt å etablere et oppgaveutvalg for temaet skolemiljø. Oppgaveutvalget skal kartlegge samarbeidet mellom fritidsaktiviteter, frivillighet, hjem og skole og foreslå strategier for god kommunikasjon mellom disse. Utvalget skal også formulere mål for å forebygge krenkende atferd hos/overfor barn og unge og se på hvordan det kommunale mobbeombudet kan bidra til et godt oppvekstmiljø. Se mandatet.

Meld din interesse innen 3.  juni 2018

Har du lyst til å bidra til et godt oppvekstmiljø og har erfaring fra lag/foreningsliv, arbeid med barn og unge eller interesse for samarbeid hjem – skole, så meld din interesse. Vi ønsker også to medlemmer mellom 13 og 25 år, som har erfaring fra organiserte eller uorganiserte aktiviteter og to ungdommer/voksne med innvandrer- eller flyktningebakgrunn. Fyll ut søknadsskjema.

Vi arrangerer oppstartsmøte i slutten av juni 2018. I løpet av høsten blir det ca. seks møter på ettermiddags-/kveldstid, vekselsvis i Ski og Oppegård. Oppgaveutvalget gjør ferdig sin rapport i begynnelsen av 2019.

Hva er et oppgaveutvalg?

Et oppgaveutvalg er en politisk arbeidsform der lokalpolitikere og innbyggere samarbeider om forslag til strategier og tiltak. Målet med oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikerne og innbyggerne og bidra til innovativ og ressurseffektiv utvikling. Oppgaveutvalgene skal ha inntil 16 medlemmer, tre politisk valgte representanter fra henholdsvis Oppegård og Ski og inntil ti innbyggere. Utvalgene får sitt mandat fra Fellesnemda og blir avviklet når de har levert forslaget sitt.

Har du spørsmål?

Kontakt Gro Aarskaug, tlf. 66 81 92 56.