Oppgaveutvalg er en ny måte å få innspill på som gir politikerne tilgang til innbyggernes kunnskap og kompetanse. Det blir et bredere grunnlag for arbeidet i kommunen og det er god bruk av de ressursene som finnes blant innbyggerne. I 2018 ble det opprettet to utvalg: Skolemiljø, ledet av Synnøve Kongsrud og Livsmestring for eldre, ledet av Anne Grethe Slåtten. Hvert utvalg har bestått av ti innbyggere og seks politikere med ulik bakgrunn, alder, kjønn og parti. Begge rapportene beskriver hva som fungerer bra i begge kommunene, hva som må ivaretas og videreutvikles og hva som må forbedres.

Ungdom ønsker trygghetsombud

Utvalgsleder Synnøve Kongsrud la fram rapporten fra skolemiljøutvalget tirsdag 19. mars, der utvalget kommer med en rekke anbefalinger om hva Nordre Follo bør gjøre for å nå målet om å bli den beste oppvekstkommunen i Norge.  Elevrådsleder Albin Lofsberg Sørvik og nestleder Malin Martinsen på Flåtestad skole bidro med en presentasjon av flere spennende ideer, blant annet et «Trygghetsombud», som skal ha fokus på forebygging, trivsel og trygghet og være en støtte for barn og familier.

Utvalget understreket også at fritiden er veldig viktig for barn og unge og foreslår blant annet kveldsåpne skoler og åpne treninger for å inkludere flere barn og unge og sørge for at alle får en aktiv fritid.  Flere lærere, helsesøstre og voksne inn i hverdagen til alle barn er andre ønsker, i tillegg til foreldreskole, varme og wifi på møtesteder og tett samarbeid mellom alle som jobber med barn og unge.

- Det ble tidlig bestemt at hovedfokuset skulle være på hele oppvekstmiljøet, ikke bare skolemiljø. Vi la vekt på innspill fra barn og unge i de to kommunene og fra andre relevante miljøer. Høringssvarene fra barn og unge var mange, kreative og gode, sier Kongsrud.

Hun forteller at det var stort engasjement på møtene med mange ulike meninger. De valgte å dele seg i mindre grupper for å jobbe med temaene tidlig innsats og forebygging, tverrfaglig samarbeid og lavterskeltilbud og møteplasser.
- Alle gruppene måtte prioritere tre tiltak hver og etter mange diskusjoner kom vi frem til noen konkrete målsetninger. Det har vært spennende, utfordrende og gøy å jobbe med oppgaveutvalget. Det er en god arbeidsform for å få til mer involvering av innbyggere og gir brukerne av tjenestene mer medbestemmelse, sier Kongsrud.   

Eldre må også bidra

Rapporten om livsmestring for eldre viser at seniorer ønsker å bidra og at de er fornøyd med mange av dagens tilbud. Samtidig viser den at det må gjøres mer for å informere om alle de gode tiltakene, og det må legges enda mer til rette for å kunne bidra i frivillig arbeid.

Utvalget peker på universell utforming og gode transportløsninger som viktig virkemiddel for å bidra til at seniorer kan greie seg mest mulig selv og delta i lokalsamfunnet. De understreker også at vi alle må ta ansvar for å planlegge og legge til rette for egen alderdom. Kommunen må tydeliggjøre dette og bidra med informasjon og være en tilrettelegger. Dette vil bidra til økt livsmestring og frigjøre ressurser til de som trenger det mest.

De to ordførerne, Hanne Opdan og Thomas Sjøvold, har fått overrakt rapportene, som skal behandles i Fellesnemnda for Nordre Follo senere i vår.