Det er gitt en forlenget frist for grunneiere i Oppegård som er berørt av hensynssone for kulturmiljø og kulturminner. Fristen for disse er satt til 22. februar.

Mer enn 200 uttalelser

Samlet for Ski og Oppegård har det kommet inn i overkant av 200 uttalelser. Uttalelsene vitner om stort engasjement hos innbyggerne. Oppegård kommune har mottatt svært mange uttalelser til forslag om boligformål på Rikeåsen ved Rosenholm stasjon og forslag om bolig/tjenesteyting på Ødegården skog ved Tverrveien. Ski kommune har mottatt svært mange uttalelser til forslag om fortetting på Leikvollen.

Innsigelser fra regionale myndigheter

Det har kommet innsigelser til planen fra regionale myndigheter. Til delplan Oppegård har Fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til transformasjon fra næring til bolig på Fløysbonn (område B7) og til endring fra grønnstruktur til bolig/tjenesteyting på Horgenjordet (BT1 og BT2). Til delplan Ski har Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus fylkeskommune, Bane NOR og Statens vegvesen innsigelse til endring fra friområde/LNFR-område til boligformål på Skotbuåsen (arealinnspill 20), samt at Fylkesmannen i Oslo og Viken har innsigelse til del av endring fra LNFR-område til boligformål på Røis (arealinnspill 5).

Videre prosess

Administrasjonen i Ski og Oppegård går nå gjennom alle høringsuttalelsene og lager et sammendrag av disse. Til sluttbehandling av planen vil rådmannen kommentere alle innkomne uttalelser og anbefale om disse skal tas til følge eller ikke. For innsigelsene er det tatt initiativ til meklingsmøte med Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

Etter planen skal kommuneplan for Nordre Follo behandles i kommunestyret i Oppegård 13. mai og kommunestyret i Ski 15. mai 2019.