Professor Jacob Torfing ved Roskilde universitet snakket om politisk lederskap. Det er de folkevalgte som i det representative demokratiet er satt til å finne løsninger og fatte beslutninger på vegne av innbyggerne. Men mange folkevalgte føler ikke alltid at forutsetningene er til stede. Torfing løftet fram flere viktige forutsetninger, med særlig vekt på samspill mellom folkevalgte og innbyggere, og samspill mellom folkevalgte og administrasjonen.

Ny kommunelov på dagsorden

Kommuneloven er revidert og ny lov ble vedtatt i juni 2018. Fra og med 1.juli 2019 får kommunesektoren en ny rammelov å forholde seg til. Siste del av folkevalgtsamlingen ble viet til endringer i ny kommunelov.