Rådmannen mener endringen vil bidra til å lage slagkraftige områder som skal spesialisere seg på å jobbe på tvers i organisasjonen og utvikle kompetanse for samhandling.

Endringen betyr at det blir én mindre kommunalsjef. Roy Johansen fortsetter som kommunalsjef for området Digitalisering og innovasjon. Ellen Wibe blir kommunalsjef for Økonomi og organisasjon. Hun er i dag kommunalsjef for Eiendom og bydrift. Virksomheten Byggeprosjekter flyttes fra Eiendom og bydrift til Økonomi og organisasjon.

- Vi går inn i en periode med høy endringstakt og intensivt utviklingsarbeid. Ellen har lang erfaring og kompetanse fra prosess- og omstillingsarbeid. I tillegg har hun kommunal driftserfaring og kjenner godt til hvor mulighetene, potensialet og behovet for god samhandling mellom staber og virksomheter ligger. Hun har i tillegg god innsikt i kommunens investeringsportefølje, sier Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo kommune.

Arbeidet med å rekruttere en ny kommunalsjef til Eiendom og bydrift settes i gang umiddelbart, i dialog med tillitsvalgte.

Enkelte oppgaver blir flyttet

I arbeidet med å justere organiseringen av stabene er det tatt utgangspunkt i de eksisterende fagenhetene slik de er i dag. Ut fra dette er det vurdert hvilke miljøer som bør samles under felles ledelse, men også lokalisering og arbeidsform vurderes, for å skape sterke komplementære miljøer.

Vi har også sett at det er behov for å etablere enkelte nye enheter i tillegg til de eksisterende for å styrke noen av kommunens satsningsområder.

Som følge av ny organisering og justering i fordeling av ansvar og oppgaver er det er behov for å flytte enkelte ressurser fra én fagenhet til en annen. Prosessen med flytting av ressurser vil først starte etter at ny organisering er besluttet og eventuelt nye ledere er utnevnt. Denne prosessen avklares med berørte ledere og tillitsvalgte etter 29.11.2019.

Se oversikt over hele ledergruppen til Nordre Follo kommune.