I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner og fra 1.1.2020 må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Innbyggerne i Oppegård og Ski kommune ble bedt om å sende inn forslag til nye veinavn. Etter en høringsperiode fra 19.12.2018 til 22.1.2019, har så administrasjonen laget et forslag som politikerne skal ta stilling til i juni. 

veinavn_forslag_mai19

I tillegg blir tre veier i Oppegård kommune omadressert til eksisterende veier: 

veinavn_omadress

Administrasjonen i Oppegård og Ski kommune har sammen med historielagene gjort en vurdering av navneforslagene som har kommet inn til hver enkelt vei. Basert på dette har vi kommet fram til forslag til nye veinavn. Forslagene til nye veinavn har vært ute på høring i to måneder. Alle var velkomne til å uttale seg om både forslag og begrunnelser.

Fellesnemnda fatter rådgivende vedtak om hva som blir de nye veinavnene på sitt møte 19. juni. De endelige veinavnene vedtas av konstituert kommunestyre for Nordre Follo høsten 2019.

Les mer i sakspapirene til møtet i fellesnemndas arbeidsutvalg.