Plan- og bygningsloven krever at kommunestyret utarbeider og vedtar en kommunal planstrategi minst en gang i valgperioden, og senest innen ett år etter de er konstituert.

Planstrategien skal bidra til at kommunen prioriterer sitt planarbeid strategisk for å sikre politisk styring, riktig prioritering av planoppgaver, god utnyttelse av planressursene og samordning mellom forvaltningsnivåene. Som et minimum skal kommunen ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler skal revideres, eller om kommuneplanen skal videreføres uten endringer.

Utkast til Planstrategi Nordre Follo 2020-2023

Har du spørsmål?

Kontakt Anne Holten, samfunn og byggesak på telefon 66 81 90 90 eller e-post: Anne Holten

Eventuelle merknader sendes til Nordre Follo kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til: Nordre Follo kommune. Merkes med saksnummer 19/69.

Frist for innspill til planstrategien er 15. desember 2019