I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner og fra 1.1.2020 må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Oppegård

Disse veiene får nytt navn: Balders vei, Bjerkeveien, Dalskleiva, Dalsveien, Einerveien, Kirkeveien, Orreveien, Ospelia, Parkveien, Rugdeveien, Skogveien, Tårnveien, Tømmerveien, Åsenveien. 

Disse skal omadresseres: Skolebakken omadresseres til Kolbotn Terrasse. Stasjonsveien omadresseres til Sætreskogveien. 

Ski

Disse veiene får nytt navn: Bakkeveien, Bekkeliveien, Damveien, Elgfaret, Fjellveien, Greverudveien, Hareveien, Holteveien, Jotunveien, Noråsveien, Røsslyngveien, Rådyrveien, Sagveien, Solveien, Sætreveien, Vestliveien. 

Dette er forslagene

Dette er vurdert

Bakgrunnen for navnene varierer. En del av veiene er oppkalt etter det gårdsnavnet som knytter seg til området der veien går, andre etter personer, naturfenomener, navn fra dyre- eller planteriket, eventyr og lignende.

For å komme fram til hvilke veier som skal endre navn, har vi gjort noen vurderinger. Det har vært et mål at færrest bedrifter og bruksenheter til bolig skal bli berørt. I tillegg har vi vurdert om veinavnet har en sterk historisk forankring eller er forbundet med et gammelt stedsnavn. Alle som bor i de berørte veiene har fått tilsendt brev med vurderingen for den veien de bor i.

Det nye kommunestyret for Nordre Follo kommune er på plass høsten 2019. Inntil da er det en fellesnemnd bestående av politikere fra Oppegård og Ski kommuner som tar beslutninger om den nye kommunen. Fellesnemnda behandlet saken om hvilke veinavn som skal endres 18. desember 2018. 

Se interaktivt kart over veiene 

Prinsipper for nye veinavn fra Språkrådet

1.) Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
2.) Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
3.) Navnet bør passe på stedet
4.) Navna bør være varierte
5.) Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
6.) Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
7.) En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna

Les mer om navngivingsprinsipper her