- Vi synes dette er en god visjon for den nye kommunen sier de to ordførerne Thomas Sjøvold og Hanne Opdan, som ser fram til å fylle visjonen med innhold.

Stor medvirkning

Høsten 2017 var mange involvert i arbeidet med å utvikle visjonen for Nordre Follo kommune. Ansatte, folkevalgte, barn og unge, næringsliv og innbyggere ga sine innspill via gjestebud og arbeidsverksteder. Svært mange av de forslagene som kom inn handlet om temaene fellesskap, fremtid og miljø. Med dette som utgangspunkt valgte politikerne visjonen Nær og nyskapende.

Gode tjenester og trygge lokalsamfunn 

- I årene fremover skal vi fortsette å utvikle trygge lokalsamfunn. Vi skal ha gode barnehager og skoler, ta vare på de eldre og legge til rette for lag og foreninger. Målet er at innbyggere i alle aldre skal delta i sitt nærmiljø og oppleve tilhørighet, sier de to ordførerne.  

I front på bruk av ny teknologi

- Samtidig vil vi oppleve store forandringer i årene fremover. Ny teknologi og digitalisering vil påvirke oss og gi både muligheter og utfordringer. Mange av dagens arbeidsplasser vil forsvinne, og nye vil komme til. Klimaendringer og overgang fra en oljebasert økonomi krever nye løsninger. Follobanen og oppgradering av Østfoldbanen vil også påvirke vårt lokalsamfunn.

Legger til rette for samarbeid

Når Oppegård og Ski går sammen om å skape Nordre Follo kommune, gir dette mulighet for sterke fagmiljøer og nye måter å jobbe på. Vi må legge til rette for samarbeid mellom kommunen, innbyggere, frivillighet, næringsliv, statlige og regionale aktører. De beste løsningene finner vi sammen, avslutter Thomas Sjøvold og Hanne Opdan.

Hvorfor trenger vi en visjon?

Visjonen skal inspirere og gi retning for hvor vi vil med den nye kommunen. Den skal bidra til å skape et fremtidsbilde. Til høsten skal forslag til kommuneplan for Nordre Follo kommune ut på høring. Visjonen er en del av planen, som skal gjelde for årene fram til 2030.